هذیان ذهن ظن

عادت به نشر هذیان ها در هیچ محیطی ندارم ،مجازی و غیر مجازی گذاشتم تا به قول رفیقمان مالکیت اشتراکی باشه،بیاین اصلاحش کنید(هذیان رو می گم)تا ببینیم میشه جمعی گفت، یا نه؟

 

 

بُرد، باد مرا

  چون استیلای عقل

   در امر استعلایی

    این سو و آن سوراخ

 

سوخت کفش دلیل

   در کود ناب عشق

     چون بوده هَستیَم

     هستنده در زمان

           هستنده در زمین.

یک کوله،

  مارکِ نایک!!

     پر بوده از همه ،اندیشه های  دُگم

                     اندیشه های راست ،اندیشه های چپ

اندیشه های راست

   بوده است ،چپ چین وکوژ و کژ

        اندیشه های چپ از اولش دو راست

                               یا هردو حرف مفت؟

روزی به جنبشی

     روزی به انقلاب،

      چندی به جا کشی

                  چند دم به........

مستاصل و خموش

   مستعمل و رسوب

     در این قطار ِ کِش!

        بگذار که به بگذریم

                     از کوله و......

 

     تاثیری از مسافر کوچولو ،برگردان  شاملو

/ 0 نظر / 48 بازدید